ستون بزرگیست آهستگی

دوشنبه 17 تیر‌ماه سال 1392

ستون بزرگیست آهستگی

همه بخشش و داد وشایستگی
بدانید کز کردگار جهان
بد ونیک هرگز نماند نهان 
(فردوسی)

تلفیق خوشنویسی و کاشیکاری با استفاده از نرم افزارگرافیکی ، تیر ماه 1392
برداشت از اینجا
برچسب‌ها: خط