نام: شاهنامه فردوسی (متن انتقادی)شاهنامه فردوسی | دوره نه جلدی – [نه جلد]

شاعر: ابولقاسم فردوسی – گردآوری تحت نظر ی. ا. برتلس

ناشر: اداره انتشارات ادبیات خاور

تاریخ نشر: از ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۹ (از ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۱ میلادی – مسکو)

تعداد صفحات: دوره نه جلدی ۳۴۴۸ صفحه

حجم: دوره نه جلدی ۱۵۴ مگابایت

درباره شاهنامه، درباره فردوسی، فهرست کتاب در ادامه مطلب

دانلود از لینک مستقیم

دوره نه جلدی: ۳۴۴۸ صفحه – ۱۵۴ مگابایت

***

جلد اول: ۳۰۷ صفحه – ۱۵.۱ مگابایت

جلد دوم: ۲۸۲ صفحه – ۱۳ مگابایت

جلد سوم: ۲۷۸ صفحه – ۱۴ مگابایت

جلد چهارم: ۳۴۶ صفحه – ۱۵.۵ مگابایت

جلد پنجم: ۴۴۶ صفحه – ۲۰.۵ مگابایت

جلد ششم: ۴۳۰ صفحه – ۱۸.۸ مگابایت

جلد هفتم: ۴۷۶ صفحه – ۲۱ مگابایت

جلد هشتم: ۴۵۲ صفحه – ۲۰.۶ مگابایت

جلد نهم: ۴۳۱ صفحه – ۲۰.۵ مگابایت


http://cketab.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%AF/