چرا در هفت خوان پهلوانان کوتاهترین راه را انتخاب می کنند؟

سه‌شنبه 10 تیر‌ماه سال 1393چرا رستم و اسفندیار هر دو کوتاهترین و دشوارترین راه را برای رسیدن به مقصد در هفت خوان بر می گزینند؟در حالی که درازی راه همراه با آسانی و کوتاهی آن همراه با دشواری است.

پاسخ دکتر کزازی:«زمان بهایی است که می باید در ازای آسانی و آسودگی پرداخت»
«پهلوان همواره کوتاهترین راه را که دشوارترین نیز هست، بر می گزیند؛ زیرا از سویی می داند که زمان ارزشمندتر از آن است که بیهوده تباه شود؛ از دیگر سوی، چونان پهلوان ، بیم و پروایی از خطرها و دشواری ها نمی باید داشته باشد.»

 نامه باستان جلد ششم صفحه 566